UAB „BRIKERS LT“
PRIVATUMO POLITIKA

Galioja nuo 2019 m. Sausio 08 d.

 

Privatumo politika (toliau – Politika) aprašo asmens duomenų tvarkymo tvarką, kurią atlieka UAB „BRIKERS LT“.

Ši politika taikoma UAB „BRIKERS LT“ (fiziniams asmenims) ir bendradarbiavimo partnerių (fizinių ir juridinių asmenų) partneriams, įskaitant santykius su bendradarbiavimo partneriais, įsteigtais prieš įsigaliojant šiai politikai.

1. Apibrėžimai

Bendradarbiavimo partneris – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja arba išreiškė pageidavimą naudoti bet kokias UAB „BRIKERS LT“ paslaugas.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Bendradarbiavimo partneriu (fiziniu asmeniu), taip pat informacija apie partnerio kontaktinį asmenį (darbuotojus ir (arba) įgaliotus asmenis) (fizinį ir juridinį asmenį).

Apdorojimas yra bet koks veiksmas, atliekamas su asmeniniais duomenimis.

2. Asmens duomenų tvarkytojas

2.1. Asmens duomenų tvarkymo kontrolierius yra UAB „BRIKERS LT“, įmonės kodas 303199222, juridinis adresas R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, telefonas + 370 603 16433 (toliau – BRIKERS LT ir / ar paslaugų teikėjas), www.brikers.lt.

3. Taikoma teisė

3.1. 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

3.2. Asmens duomenų tvarkymo įstatymas.

3.3. Kiti norminiai aktai, nustatantys kontrolieriaus pareigas atlikti konkrečią veiklą su asmens duomenimis.

4. UAB „BRIKERS LT“ privatumo politika

4.1. Privatumo politika teikia informaciją apie tai, kaip BRIKERS LT renka, tvarko, saugo, dalijasi, naikina Asmens duomenis, taip užtikrindama, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Ši politika taikoma bet kokiam asmens duomenų tvarkymui.

4.2. UAB „BRIKERS“ LT apdoroja suvestinius duomenis, skirtus teikti paslaugas, kad užtikrintų sutartinių įsipareigojimų vykdymą tarp Asmens duomenų tvarkymo vadovo ir bendradarbiavimo partnerio, taip pat teisėtus asmens duomenų valdytojo interesus, pavyzdžiui, apskaitos partnerių sąskaitų sukūrimą ir tvarkymą.

5. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenys renkami iš bendradarbiavimo partnerio ir iš išorinių šaltinių, tokių kaip viešieji ir privatūs registrai ar trečiosios šalys. UAB „BRIKERS LT“ surinktų ir tvarkomų asmens duomenų kategorijos dažniausiai yra:

Tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys;
Kontaktinė informacija, pvz., adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
6. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir tikslas ir teisinis pagrindas

6.1. Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį, kad UAB „BRIKERS LT“ galėtų teikti paslaugas.

6.2. Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti UAB „BRIKERS LT“ – BRIKERS teisinius įsipareigojimus. UAB „BRIKERS LT“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kad atitiktų norminių aktų reikalavimus, taip pat atsakytų į teisėtus valstybės ir savivaldybių prašymus.

6.3. Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą asmens duomenys tvarkomi teisėtai UAB „BRIKERS LT“ interesais, atsižvelgiant į UAB „BRIKERS LT“ interesus, teikiančius kokybišką paslaugą ir laiku teikiant paramą bendradarbiavimo partneriui.

7. Galimi duomenų gavėjai

7.1. UAB „BRIKERS LT“ neatskleidžia trečiosioms šalims asmens duomenų ar jokios informacijos, gautos teikiant Paslaugą ar sutarties galiojimo metu, išskyrus atvejus:

kai atitinkama trečioji šalis turi pateikti duomenis pagal sutartinę ar teisiškai deleguotą funkciją (pvz., Atsiskaitymo bankas);
pagal aiškų ir nedviprasmišką partnerio ar partnerio asmens sutikimą;
asmenims, nurodytiems išorės norminiuose aktuose, pateikus pagrįstą prašymą, įstatymų nustatytu būdu ir nustatyta tvarka;
išorės teisės aktuose UAB „BRIKERS LT“ nurodytais atvejais, kuriais siekiama apsaugoti teisėtus interesus, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas valstybės institucijas prieš asmenį, kuris pažeidė teisėtus UAB „BRIKERS LT“ interesus.
8. Bendradarbiavimo partneris arba jo kontaktiniai asmenys kaip duomenų subjekto teisės

8.1. Teisė gauti informaciją, t.y. teisė gauti informaciją apie tai, ar Paslaugų teikėjas tvarko Asmens duomenis, ir, jei tvarkoma, gauti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir kodėl jie tvarkomi.

8.2. Teisė susipažinti su jūsų duomenimis, t.y. teisė prašyti prieigos prie jūsų Asmens duomenų ir gauti Jūsų Asmens duomenis, pateiktus Paslaugų teikėjui ir apdoroti raštu arba viename iš dažniausiai naudojamų elektroninių formatų.

8.3. Teisė ištaisyti duomenis, t.y. teisę prašyti ištaisyti jūsų Asmens duomenis, jei jie yra netinkami, neišsamūs ar neteisingi.

8.4. Teisė ištrinti duomenis, t.y. teisę prašyti ištrinti jūsų Asmens duomenis, pavyzdžiui, jei asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jis buvo surinktas, arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

8.5. Teisė apriboti tvarkymą, t.y. teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, pavyzdžiui, kai Paslaugų teikėjas įvertina, ar turite teisę ištrinti Asmens duomenis.

8.6. Teisė į duomenų perkeliamumą, t.y. teisę gauti Jūsų Asmens duomenis, pateiktus Paslaugų teikėjui, struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu ir perduoti juos kitam Paslaugų teikėjui.

8.7. Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, t.y. teisė prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, atliekama pagal teisėtus Paslaugų teikėjo interesus.

8.8. Teisė teikti Skundus dėl asmens duomenų tvarkymo Duomenų valstybinei inspekcijai www.ada.lt, jei asmens duomenų tvarkymas pažeidžia asmens teises ir interesus pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.

9. Bendradarbiavimo partnerio ar jo kontaktinių asmenų, kaip duomenų subjekto, pareigos

9.1. Duomenų subjektas yra atsakingas už teisingų, galiojančių ir išsamių duomenų teikimą, sudarant sutartį (užsakant paslaugą) ir vykdant sutartį (teikiant paslaugą).

9.2. Asmens duomenų pasikeitimo atveju duomenų subjektas privalo nedelsdamas informuoti UAB „BRIKERS LT“, išsiųsdamas raštišką informaciją į šių taisyklių 12 punkte nurodytą elektroninio pašto adresą arba UAB „BRIKERS LT“ juridinį adresą.

10. Duomenų tvarkymo geografinė sritis.

Asmens duomenys bus tvarkomi Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje.

11. Duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenys bus tvarkomi tik tol, kol tai būtina tvarkymo tikslams. Saugojimo laikotarpis gali būti grindžiamas susitarimu su partneriu (po UAB „BRIKERS LT“ ir partnerio santykių arba po UAB „BRIKERS LT“ informuojama, kad duomenų subjektas nebėra partnerio kontaktinis asmuo, asmens duomenys bus ištrinti, jei jų išsaugojimas nėra reikalingas kitam tvarkymo tikslais, teisėti UAB „BRIKERS LT“ interesai arba galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų (pvz., apskaitos, pinigų plovimo, komercinės teisės, civilinės bylos ir civilinės teisės ir kt.) reikalavimų vykdymas.

12. Apie slapukų naudojimą

UAB „BRIKERS LT“ visiškai gerbia svetainės lankytojų privatumą ir be jokio aiškaus sutikimo šiame tinklalapyje neatskleidžia jokios asmeninės informacijos apie juos.
Mūsų svetainė www.brikers.lt naudoja slapukus, kad pagerintų mūsų paslaugų kokybę.
Slapukai – tai nedidelė teksto eilutė, kurią žiniatinklio serveris siunčia klientui (paprastai žiniatinklio naršyklei), kuri saugoma vartotojo kompiuteryje kaip nedidelis failas. Slapukai leidžia lengvai naudotis svetaine, galima išjungti slapukus, tačiau nerekomenduojama, nes ji gali sumažinti svetainės naudojimo galimybes. Slapukai nerenka jokios informacijos apie jus. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galima rasti svetainėje www.cookiecentral.com

13. Kontaktinė informacija

UAB „BRIKERS LT“ dėl asmens duomenų apsaugos, įskaitant sutikimo atšaukimą, prašymus, duomenų subjekto teisių naudojimą ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Asmenų, atsakingų už asmens duomenų apsaugą, kontaktai Lietuvoje:

Tel. nr..: + 370 603 16433
El. paštas infolt@brikers.lt
R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
UAB „BRIKERS LT“
Direktorius Olegas Volkovas

Prekių krepšelis